Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens en doen dit binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of andere geldende privacy regels. In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacy rechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle wervingsactiviteiten en op de website: https://werkenbij.intratuin.nl  in het kader van werving en selectie.

Voor welke doeleinden verwerkt Intratuin persoonsgegevens?

 • Intratuin verwerkt persoonsgegevens voor:  Werving- en selectie doeleinden. Intratuin verwerkt je persoonsgegevens om een effectief en efficiënt wervings- en selectieproces mogelijk te maken, onder andere om:
 • Je gegevens te vergelijken met de huidige vacatures van Intratuin om te beoordelen of er een voor jou interessante vacature beschikbaar is;
 • Contact met je op te nemen om sollicitatiegesprekken te organiseren en je  tijdens sollicitatieprocedure te (laten) testen en te beoordelen;
 • Je uit te nodigen voor speeddates;
 • Personaliseringsdoeleinden, zoals het verstrekken van informatie over relevante vacatures (Job alerts) op basis van het profiel dat je zelf opstelt. Daaronder verstaan we onder andere het verzenden van nieuwsbrieven, tonen van events en informatie, serviceberichten en daarbuiten via advertentienetwerken en social mediakanalen, zoals Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn;
 • Servicedoeleinden, zoals het opnemen van contact met je en het beantwoorden van vragen die je hebt gesteld via de Website of een ander kanaal;
 • Het opvolgen van wettelijke verplichtingen;
 • Ontwikkel- en analysedoeleinden. Om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren, voor statistische analyse en marktonderzoek, zoals het anoniem meten van respons op onze vacatures en het sturen van anonieme enquêtes.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Intratuin? Intratuin kan voor bovenstaande doeleinden de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Contactgegevens zoals naam, BSN, adres, woonplaats, geboortedatum & plaats, e-mailadres, huwelijkse staat en telefoonnummers; 
 • Opleidings- en sollicitatiegegevens zoals curriculum vitae, motivatiebrief, diploma’s, cijferlijsten, opleidingen, cursussen en resultaten van assessments;
 • Interactiegegevens, zoals IP-adres, surfgedrag op de Websites, klikgedrag en cookie ID

Aan wie verstrekt Intratuin persoonsgegevens?

Intratuin verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt. Persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt, indien je daar zelf toestemming voor hebt gegeven of indien dit is toegestaan op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere geldende privacywetgeving. Indien en voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de sollicitatie mag Intratuin hieromtrent in contact treden met aan haar gelieerde bedrijven en/of personen. Indien bijvoorbeeld een assessment deel uitmaakt van de sollicitatieprocedure, kunnen we daarvoor een externe partij inschakelen waaraan we je gegevens verstrekken.

Intratuin verstrekt persoonsgegevens bijvoorbeeld aan politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang dient van Intratuin. Daarnaast worden gegevens verstrekt aan partijen die Intratuin helpen bij de uitvoering van diensten voor jou.

Deze derde partijen kunnen derhalve zijn:

 • Intratuin servicekantoor, de aan haar gelieerde Intratuin bedrijven en/of derden die betrokken worden in de sollicitatie procedure. 
 • service providers (ICT);
 • handhavingsinstanties (bijvoorbeeld politie, justitie of fraude bestrijdende organisaties)

Deze partijen kunnen zich bevinden in Nederland, andere landen in de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld. Wanneer persoonsgegevens door ons buiten de EER worden opgeslagen, zullen we zorgen voor een passend niveau van bescherming van de overgedragen gegevens. We eisen dat serviceproviders en andere dienstverleners passende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Hoe lang bewaart Intratuin persoonsgegevens?

Intratuin bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden. Voor persoonsgegevens gelden soms voor verschillende doeleinden andere bewaartermijnen. Persoonsgegevens van sollicitanten bewaren we maximaal tot vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure, tenzij we  jou ? toestemming hebben gekregen om  jouw ? persoonsgegevens langer te bewaren. In dat geval bewaren we je persoonsgegevens maximaal een jaar na afloop van de sollicitatieprocedure. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Jouw privacy rechten

Inzageverzoek

Je kunt een overzicht van de door Intratuin verwerkte persoonsgegevens opvragen.

Correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek

Je kunt een verzoek doen tot het corrigeren, verwijderen, beperken of overdragen van de persoonsgegevens die Intratuin van jou verwerkt. Intraruin zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten en richtlijnen van Intratuin. Houd er rekening mee dat Intratuin jou kan verzoeken je verzoek opnieuw te doen of aan te vullen, onder omstandigheden kan weigeren aan je verzoek te voldoen en bepaalde persoonsgegevens kan uitsluiten van dergelijke verzoeken vanwege toepasselijke (privacy) wetgeving. De persoonsgegevens ontvang je op een gestructureerde, veelgebruikte en machine leesbare wijze. In bepaalde gevallen zullen we op jouw verzoek de persoonsgegevens overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, voor zover dit technisch mogelijk is.

Verzet

Je hebt het recht je te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens door Intratuin. In sommige gevallen hebben we echter legitieme redenen om jouw persoonsgegevens te blijven verwerken. Je kunt je echter wel altijd verzetten tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor directe marketing doeleinden. Wanneer je aangeeft niet langer toestemming te geven om (via een bepaald medium) te worden benaderd, zal Intratuin je opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden je persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden.

Contact met Intratuin

Hierboven kun je lezen welke privacy rechten je kunt uitoefenen (inzage, correctie-, verwijderings-, beperkings- of overdrachtsverzoek en recht op verzet.). Je kunt je verzoek richten aan de vestiging of servicebedrijf waarnaar je jouw gegevens heb toegestuurd. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om welk verzoek het gaat. Houd er rekening mee dat Intratuin je identiteit dient vast te stellen. In sommige gevallen kan daarom om aanvullende informatie worden gevraagd.

Wijziging van deze privacyverklaring

Intratuin kan wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. Intratuin raadt je daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer je het niet (meer) eens bent met (aanpassingen aan) deze Privacyverklaring, kan je niet (langer) volledig gebruik maken van onze diensten en Websites. Datum van publicatie 12 september 2018,

De kracht van Intratuin ligt bij onze mensen. De belangrijkste schakel!

Bekijk onze vacatures